Broj tačke dnevnog reda:
10


Realizacija tačke dnevnog reda:
Usvojen/aPitanja i inicijative:


Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: