Broj tačke dnevnog reda:
12


Realizacija tačke dnevnog reda:
Usvojen/aPitanja i inicijative:


Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: