Broj tačke dnevnog reda:
27

Pripada sjednici:




Pitanja i inicijative:

Odgovori:



Referentni dokumenti:

Amandmani:

Prijedlog zaključka po temi: