Broj tačke dnevnog reda:
10


Realizacija tačke dnevnog reda:
Izmjenjena forma aktaPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu:

Napomena:
Predlagač je umjesto programirane teme, predložio temu koja je i realizovana