Broj tačke dnevnog reda:
9
Pitanja i inicijative:

Odgovori:Referentni dokumenti:

Amandmani:

Prijedlog zaključka po temi:

Napomena:
Predlagač je umjesto programirane teme, predložio temu koja je i realizirana