Broj tačke dnevnog reda:
1


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Primljen/a k znanju i usvojen zaključak

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: