Broj tačke dnevnog reda:
7


Realizacija tačke dnevnog reda:
Usvojen/a


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani: