Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 16. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: Po prijedlogu Gradonačelnika
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Utvrđivanje manifestacija od interesa za Grad Sarajevo u oblasti kulture, te kriterija i postupka za njihovo finansiranje iz Budžeta Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik