Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o korištenju i održavanju uređenih vodotoka i obala vodotoka na području Grada Sarajeva
Tema programirana:
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika
Rok: kad se steknu uslovi


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik