Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: Kad se steknu uvjeti
Tema realizirana: 13.03.2017.
Napomena:

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 12/17 od 30. marta 2017. godine

Predlagač teme: Gradski pravobranilac