Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 29. stav 2. Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva
Tema programirana: 30.03.2016.
Tema realizirana: 30.03.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradski pravobranilac