Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 21.06.2017.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: INFORMACIJA O STANJU OPREMLJENOSTI ORGANA GRADA SARAJEVA SA KOMPJUTERSKOM OPREMOM, KOMPJUTERSKIM PROGRAMIMA I APLIKATIVNIM PROGRAMIMA S PRIJEDLOGOM MJERA ZA POBOLJŠANJE STANJA