02 J

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 39. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, minutom šutnje, odalo počast Branki Inić i Jagodi Kurtagić, preminulim članicama radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koje su dale svoj doprinos zajednici i u radu određenih radnih tijela.

Gradsko vijeće je započelo rad današnje sjednice, tako što je, svojom odlukama razriješilo određene članove radnih tijela. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici, razmotrena je i usvojena Odluka o upravljanju i zaštiti objekta Vijećnice kojom Grad Sarajevo, kao nosilac aktivnosti obnove i rekonstrukcije objekta Vijećnice štiti svoj interes vezano za zaštitu, održavanje i djelimično upravljanje objektom.

03 J

U nastavku zasjedanja, Gradsko vijeće je usvojilo  Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu koji je podnijela Skupština ovog Javnog preduzeća. O Izvještaju je vođenja široka diskusija, te je konstatovano  da je aktivnost JP „Olimpisjki bazen Otoka” d.o.o, Sarajevo, u protekloj godini odgovorila ciljevima postojanja poduzeća, a  prije svega time što je postignuto odgovarajuće povećanje broja plivača među školskom djecom i što su ostvareni uslovi za odgovarajuću rekreaciju, odnosno rehabilitaciju populacije treće životne dobi i osoba sa posebnim potrebama. Pored toga,  preduzeće je pružilo potrebne uslove za rad i takmičenje sportskih klubova. Povećanje aktivnosti ostvareno je, između ostalog, i angažiranjem određenog broja uposlenika za izvanredne situacije putem student servisa, a u kontinuitetu je nastavljano i pružanjem usluga za održavanje Vijećnice. Zahvaljujući finansijskoj podršci iz Budžeta Grada Sarajeva omogućen je pristup uslugama koje nudi ovo gradsko poduzeće pod povoljnim uslovima.

Dalje su, gradski vijećnici, putem  izvještaja upoznati o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unapređenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti, te  smjernicama za dalje aktivnosti u okviru kojih, Grad Sarajevo planira pokrenuti određene inicijative.

04 J

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Zabrđe“ sa Nacrtom  Odluke o provođenju iste, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Zatim  su  razmotreni  i  Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Alipašin Most V“, te “Alipašin Most VI”, sa  Nacrtom Odluke o provođenju istih, koji su upućeni u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Dalje je primljena k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 31.03.2016. godine.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute određene  inicijative.