Broj tačke dnevnog reda:
21


Realizacija tačke dnevnog reda:
Primljen/a k znanjuPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: