Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova:
Tema programirana: 29.01.2020.
Tema realizirana: 29.01.2020.
Napomena:

Odluka o izmjeni Odluke o podizanju Spomen-obilježja „HVO-Sarajevo“ usvojena na 42. sjednici Gradskog vijeća od 30.09.2020. godine. ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/20 od 15.10.2020. godine)


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/20 od 13.02.2020, godine, 41/20 od 15.10.2020. godine.

Predlagač teme: Komisija za spomenike