Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 39. stav1. tačka 1. i 9. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 24.02.2016.
Tema realizirana: 24.02.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika
Informacija primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik