Broj tačke dnevnog reda:
19


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Questions and initiatives

Materijal:
Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: