Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva i član 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Tema programirana: 18.12.2019.
Tema realizirana: 17.12.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Teme koje Gradsko vijeće planira razmatrati u 2019. godini, u skladu s djelokrugom Grada Sarajeva sadržanim u zakonu i Statutu Grada Sarajeva, te usvojenom politikom za mandatni period.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Kolegij Gradskog vijeća