Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova:
Tema programirana: 28.10.2020.
Tema realizirana: 30.11.2020.
Napomena:

Naziv tačke: Nacrt Programa podizanja spomenika i umjetničkih skulptura od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2021. godinu


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik