Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 22.12.2021.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i prijedlog Programa izrađen na osnovu utvrđenog nacrta i prihvaćenih rješenja proizašlih iz javne rasprave.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju