Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 25.07.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Osnovne smjernice i aktivnosti koje se predviđaju
realizirati.
(Prijedlog zaključka kojim se Nacrt Odluke upućuje u javnu raspravu)


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju