Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Zakonska obaveza, kao i obaveze proizašle iz drugih akata i dokumenata.
Pravna osnova: Evropska povelja za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokanom nivou, Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine (GAP BiH), Statut Grada Sarajeva
Tema programirana: 23.02.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Akcionim planom rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva utvrđivat će se ciljevi, mjere i aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju rodne ravnopravnosti u Gradu Sarajevu. U dokumentu će se identifikovati prioriteti djelovanja, odrediti nosioci aktivnosti, vremenski okvir za njihovu realizaciju, kao i indikatori u ostvarivanju ciljeva za postizanje rodne ravnopravnosti. Izvještaj o provodenoj javnoj raspravi.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica