Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Godišnja aktivnost iz Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 17. stav 3. Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/22).
Tema programirana: 15.03.2023.
Tema realizirana: 08.03.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Ime/naziv dobitnika uz navođenje osnovnog doprinosa u određenoj oblasti
Usvojene Odluke:
- Odluka o dodjeli pojedinačne "Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva" u 2023. godini (akademik Kemal Hanjalić)
- Odluka o dodjeli kolektivne "Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva" u 2023. godini (Komora medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo)


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/23 od 23.03.2023. godine

Predlagač teme: Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”