Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Godišnja aktivnost iz Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva .
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 16. Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”.
Tema programirana: 30.03.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Ime/naziv dobitnika uz navođenje osnovnog doprinosa u određenoj oblasti.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”