Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o priznanjima i nagradi
Tema programirana: 28.03.2018. , 24.10.2018. godine
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Vrsta priznanja, odnosno nagrade, ime/naziv dobitnika, uz navođenje osnovnog razloga za predlaganje odluke.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja