Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Usvojen Program obilježavanja 6. aprila - Dana grada Gradskog vijeća za 2018. godinu i član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 27.06.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Detaljan izvještaj o realizaciji Programa obilježavanja 6. aprila - Dana Grada Sarajeva sa finansijskim pokazateljima.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik