Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Članom 15. Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva propisana je obaveza da se jednom godišnje Gradsko vijeće izvještava o donesenim rješenjima o upotrebi grba i imena Grada Sarajeva
Tema programirana: 24.10.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj sadrži podatke o podnesenim zahtjevima za upotrebu grba i imena Grada Sarajeva, te donesenim rješenjima po osnovu Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik