Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 6, a vezano za član 3. i 4. Odluke o pristupanju osnivanju Privrednog društva za realizaciju EYOF-a i član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 25.04.2018. , 25.07.2018. i 26.09.2018. godine
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za doržavanje EYOF-a 2019 za predmetno razdoblje.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik