Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Zakon o srednjem obrazovanju član 173. stav 1. tačka c., te Odluka Gradskog vijeća o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti srednjeg obrazovanja.
Tema programirana: 27.03.2019.
Tema realizirana: 26.03.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Cilj Informacije je potpuno informisanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o broju upisanih učenika u nastupajućoj školskoj godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik