Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Informisanje predstavnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva o sufinansiranju rada udruženja za podršku djeci i odraslim osobama sa poteškoćama u razvoju, a koje je služba provela u nastupajućoj godini.
Pravna osnova: Budžet Grada Sarajeva.
Tema programirana: 26.10.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj sačinjavanja Informacije je detaljno informisanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o namjenskom utrošku sredstava Grada Sarajeva za aktivnosti na podršci djeci i odraslim osobama sa poteškoćama u razvoju, a koje je služba provela u nastupajućoj godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica