Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20).
Tema programirana: 28.07.2021.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala: Informacija sadrži pregled odgovora na vijećnička pitanja i realizaciju inicijativa.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik