Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o energetskoj efikasnosti FBiH („Službene novine FBiH“, broj 22/17) i Sporazumi.
Tema programirana: 21.06.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti u 2022. godini u okviru pilot projekta „Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)” – Model EE.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica