Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva i član 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva
Tema programirana: 24.10.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Upoznavanje vijećnika sa stanjem pripremljanosti KJKP i drugih službi za zimski period. Sva KJKP na području grada redovno svake godine pružaju informacije o njihovoj pripremljenosti za zimski period, posebno one koje se odnose na grijanje i čišćenje, odnosno zimsko održavanje saobraćajnica i javnih površina.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik