Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 37 i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15) i član 26. stav 1. tačka 6. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 24.10.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Plan bilansa prihoda i rashoda Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu
(Prijedlog zaključka kojim se Nacrt Odluke upućuje u javnu raspravu)


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik