Broj tačke dnevnog reda:
15

Pripada sjednici:
Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani: