Broj tačke dnevnog reda:
1


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Odložen/aPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu:

Napomena:
Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog gradskog vijećnika Tonija Vukadina da se rasprava o Prijedlogu Deklaracije o osudi stavova Zorana Milanovića prema Bosni i Hercegovini odloži..