Broj tačke dnevnog reda:
8


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Nije uvršten/a u dnevni red

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: