Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informativni materijal
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 22.02.2017.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj: