Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. i član 74. Statuta Grada Sarajeva i član 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Tema programirana: 26.10.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Teme koje Gradsko vijeće planira razmatrati u 2023. godini, u skladu s djelokrugom Grada Sarajeva sadržanim u zakonu i Statutu Grada Sarajeva, te usvojenom politikom za mandatni period.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Kolegij Gradskog vijeća