Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/15 i 10/21).
Pravna osnova: Član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prstornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/18), član 16. stav 1. tačka 1. i član 26. stav 1. tačka 2. Stuatuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj izrade Plana je preispitivanje prostornih mogućnosti područja za interpolaciju nove gradnje uvažavajući postojeće stanje, planiranje kvalitetnijeg saobraćajnog rješenja, opremanje područja društvenom infrastrukturom, te potrebnom mrežom komunalne i energetske infrastrukture.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica