Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 25.01.2017.
Tema realizirana: 31.05.2017.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik