Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Za sve predložene akte kojima se odlučuje o planskim dokumentima pravna osnova je sadržana u Zakonu o prostornom uređenju, Statutu Grada, te Urbanističkom planu za urbano područje grada Sarajeva. Dokumenti za koje nije u podnožju naveden predlagač, uvršteni su u Nacrt Programa na prijedlog Gradonačelnika
Tema programirana: 25.05.2016.
Tema realizirana: 27.04.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Načelnika Općine Novi Grad Sarajevo i Gradonačelnika.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 21/16 od 26.05.2016. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik