Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 29.03.2017.
Tema realizirana: 28.06.2017.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 27/17 od 13.07.2017. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik