Rok:
Status: Nije usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva i Odluka o Danu otvornih vrata za udruženja i fondacije u Gradu Sarajevu.
Tema programirana: 25.03.2020.
Tema realizirana: 27.05.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Kako ova odluka nije u funkciji, potrebno je donijeti Odluku o prestanku njenog važenja.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik