Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.01.2021.
Tema realizirana: 27.01.2021.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Odluke je uključivanje gradskih vijećnika u razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća za školsku 2020/2021. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine.

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja