Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 12. Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”.
Tema programirana: 27.10.2021.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Imenovanje članova Odbora.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja