Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 15. stav 2. Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva.
Tema programirana: 24.02.2021. , 27.10.2021. godine
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Vrsta priznanja, odnosno nagrade, ime/naziv dobitnika, uz navođenje osnovnog razloga za predlaganje odluke.
*****
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (akademik Josip Muselimović) - Odluka usvojena na 46. sjednici Gradskog vijeća (27.01.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (ambasador Diego Enrique Arria Salicetti) - Odluka usvojena na 46. sjednici Gradskog vijeća (27.01.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (prof. dr. Robert J. Donia)- Odluka usvojena na 46. sjednici Gradskog vijeća (27.01.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine
Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (prof. dr. Selma Filipović) - Odluka usvojena na 46. sjednici Gradskog vijeća (27.01.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine
Odluka o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ (Adnan Hadžiahmetović)- Odluka usvojena na 46. sjednici Gradskog vijeća (27.01.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine
*****
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Zoran Janković)-Odluka usvojena na 47. sjednici Gradskog vijeća (24.02.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/21 od 11.03.2021. godine
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Alexander Langer, posthumno)-Odluka usvojena na 47. sjednici Gradskog vijeća (24.02.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/21 od 11.03.2021. godine
Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (dr. Dunja Latifić - Jasnič)-Odluka usvojena na 47. sjednici Gradskog vijeća (24.02.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/21 od 11.03.2021. godine
Odluka o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ (Ausilia Inaudi)-Odluka usvojena na 47. sjednici Gradskog vijeća (24.02.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/21 od 11.03.2021. godine


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine.), "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/21 od 11.03.2021. godine

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja