Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva– provođenje gradskog propisa - Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu i Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014. godinu
Tema programirana: 24.02.2016.
Tema realizirana: 24.02.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik