Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 74. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 21.11.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Izvještaj o procesu implementacije Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću Grada Sarajeva u izvještajnom periodu.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Predsjedavajući Gradskog vijeća