Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 24.04.2019.
Tema realizirana: 24.04.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Nakon okončanja EYOF 2019. javlja se kao neodložna potreba da se Gradskom vijeću Grada Sarajeva podnese cjelovit izvještaj o toku i uspješnosti igara.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik